N?m du d? ki?u thái
Nguyên li?u:
- 150g du d? xanh bào
- 5 trái cà chua bi, b? d?c trái làm dôi
- 7 trái ?t nh?
- 2 thìa l?c rang
- 2 thìa tôm khô
- 2 nhánh t?i bóc v?
- 1 thìa nu?c chanh tuoi
- 2 thìa m?m
- 2 thìa du?ng cát m?n
- 30g d?u que, c?t khúc, lu?c chín.
Th?c hi?n:
Tr?n t?i và ?t vào trong m?t chi?c c?i ho?c m?t chi?c tô, dùng chày giã d?p.
Cho du d?, d?u que, cà chua, tôm và l?c vào.
Tr?n d?u tay các nguyên li?u này d? t?t c? l?n vào nhau.
Ti?p t?c cho nu?c chanh, nu?c m?m và du?ng vào tr?n d?u cho th?m gia v?.
Món này có th? an kèm v?i các lo?i rau s?ng khác.

N?m th?p c?m
1/. Nguyên li?u :
_ Ðu d? xanh n?o : 3 kg
_ Cà r?t thái ch? : 1 kg
_ Tôm tuoi : 0,3 kg
_ Giò l?a : 0,3 kg
_ Th?t bò khô : 0,3 kg
_ Tr?ng v?t : 1 _ 8 qu?
Gia v? : t?i khô , ?t d? , rau qu? , d?m chua , du?ng , d?u ph?ng , nu?c m?m ngon , mu?i , b?t ng?t .
2/. Cách làm :
_ Giai do?n 1 :
+ Ðu d? , cà r?t bóp mu?i , r?a s?ch sau dó v?t th?t ráo
+ Tôm tuoi lu?c chín bóc v?
+ Giò l?a thái ch?
+ Th?t bò khô xé s?i
+ Tr?ng v?t tráng m?ng thái s?i
_ Giai do?n 2 :
+ ?t + t?i giã nhuy?n , nêm vào kho?ng 2M canh gi?m d? 5 phút , sau dó thêm du?ng , nu?c m?m , v? chua ng?t ==> làm nu?c tr?n n?m và tr?n d?u v?i du d? + cà r?t + rau qu? + d?u ph?ng ==> nêm l?i v?a an là du?c
+ Trang trí : x?p n?m ra dia trên m?t d? tôm tuoi , giò l?a , th?t bò khô , tr?ng tráng m?ng thái ch? và d? bông ?t .
3/. Yêu c?u thành ph?m
+ Màu s?c m?m d?p , nhìn h?p d?n
+ Mùi thom d?y mùi t?i
+ V? chua cay m?n ng?t
+ Tr?ng thái : dáy dia không nu?c , du d? dòntro ve
The Soda Pop
Speel NU OP JE MOBIEL! Klik Hier!